Algemene voorwaarden

Op de diensten van Profifact zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst met Profifact, en een Opdrachtgever waarop Profifact deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Profifact en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Profifact niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Profifact in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van Profifact dient Opdrachtgever abonnee te worden. Deze abonnementsovereenkomst tussen Profifact en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen abonnementsperiode en wordt telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode. Het abonnement is per maand opzegbaar.
 2. Een abonnement komt tot stand wanneer Opdrachtgever zich aanmeldt voor Profifact en instemt met de overeenkomst door het vinkje te plaatsen bij de tekst: "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Profifact." Voor betaling van de abonnementsgelden geldt een periodieke betalingsverplichting voor Opdrachtgever.
 3. Profifact is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen bijvoorbeeld bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een verhoging van de abonnementsprijzen. De prijswijzigingen worden 30 dagen voor de wijzigingen op de website vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing van de prijzen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt een zodanig recht niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
 4. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities voldaan. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen een door Profifact te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.
 5. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
 6. Indien de abonnementsgelden niet binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn zijn ontvangen, zal Opdrachtgever worden uitgesloten van het gebruik van de functionaliteiten van Profifact.

Artikel 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De opzegtermijn van het abonnement bedraagt 1 maand voor afloop van het afgesloten abonnement. Opzegging geschiedt door een email te versturen naar support@profifact.nl.
  Vervolgens ontvangt Opdrachtgever een bevestiging van de opzegging. Indien Opdrachtgever geen bevestigingsemail ontvangt, loopt het abonnement mogelijk door.
 2. Profifact is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 3. Voorts is Profifact bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Profifact kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Profifact op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Profifact de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Profifact tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Profifact gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Profifact gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, of schadeloosstelling tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Profifact vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Profifact op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Profifact is niet verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen. U bent daarvoor ten allen tijde zelf verantwoordelijk. Ook na het opzeggen van uw Profifact account.
 10. Uw gegevens en opgeslagen data worden een jaar na het stopzetten van uw account verwijderd. Gegevens van een proefaccount worden een jaar na het verlopen van het proefabonnement verwijderd. Op verzoek kunnen gegevens eerder worden verwijderd.

Artikel 4. Overmacht

 1. Profifact is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Profifact geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Profifact niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Profifact of van derden daaronder begrepen. Profifact heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Profifact zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Profifact kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Profifact ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Profifact gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Profifact aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Profifact aangegeven.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Profifact heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Profifact kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Profifact kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Profifact verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Profifact echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Bij een betalingsachterstand wordt uw Profifact account afgesloten. Uw account wordt dan pas weer geactiveerd indien alle openstaande bedragen voldaan zijn.

Artikel 6. Garanties, onderzoeken en reclames, verjaringstermijn

 1. Profifact garandeert niet dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systeem onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 2. Profifact kan geen garantie geven betreffende de onafgebroken of beveiligde toegang tot Profifact of virussen.
 3. De door Profifact te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifieren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Profifact kan in dat geval andere garantieenandere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Profifact, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Profifact te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Profifact te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Profifact in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Profifact in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Profifact opdracht gegeven heeft.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Profifact de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Profifact daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, inclusief administratiekosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Profifact en de door Profifact bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Profifact aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Profifact is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Profifact is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Profifact aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Profifact beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Profifact is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Profifact is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Profifact aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Profifact toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Profifact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Profifact of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Profifact voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Profifact toerekenbaar is. Indien Profifact uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Profifact zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Profifact, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Profifact en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Profifact behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Profifact heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen zoals documentatie, berusten uitsluitend bij Profifact of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruikersrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of documentatie is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is nietexclusief en nietoverdraagbaar aan derden.
 3. Indien in afwijking van artikel 10.2 Profifact bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industrie eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industrie eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of documentatie, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Profifact onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideee ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast overdracht van rechten van intellectuele of industrie eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industrie eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden of documentatie te verwijderen of te wijzigen.
 5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Profifact van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, geluid, logo.s etc.), databestanden of andere materialen waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking of incorporatie. Opdrachtgever zal Profifact vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 10. Copyright en inhoud

 1. Teksten, layout, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
 2. Profifact tracht de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt Profifact geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.
 3. Profifact garandeert niet dat Profifact voldoet aan uw specifieke wensen, een correcte werking heeft en dat fouten in Profifact worden verbeterd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Profifact partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats of nabije regio van Profifact is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Profifact het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Door in te stemmen met de algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan.
 5. Profifact is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie voortkomend uit het gebruik van Profifact.

Artikel 12. Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn.
 2. U bent zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw inloggegevens, Profifact kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet worden gedeeld.
 4. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door "robots" of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 5. Tijdens aanmelding dienen eigen persoonelijke gegevens verstrekt te worden.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder uw account.
 7. Profifact mag niet gebruikt worden voor illegale doeleinden. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

Artikel 13. Vindplaats en wijzigingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Profifact.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.